Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor De Groof Zelfbouw BVBA

De verkoop geschiedt onder de voorwaarden zoals hierna bepaald. Algemene voorwaarden:

1. Orderbevestiging - 1.1 Enkel door De Groof Zelfbouw BV verder “de verkoper” genoemd) ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. De verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging van de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger aangestelde of bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die de verkoper kan verbinden.

1.2 Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding vanwege de verkoper. Ingeval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

2. Levering - 2.1 De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. Indien geleverde goederen niet voldoen aan voormelde omschrijving is de verantwoordelijkheid van de verkoper beperkt tot het verwijderen van de foutief geleverde goederen en het terugstorten van reeds ontvangen voorschotten. Eenzijdige verbreking van de overeenkomst is slechts mogelijk ingeval van zware fout waaruit blijkt dat de verkoper niet binnen een redelijke termijn kan leveren.

3. Leveringstermijnen – 3.1 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4. Prijs - 4.1 De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, sociale lasten, taksen, materialen en grondstoffen. Indien deze wijzigingen ondergaan behoudt de verkoper zich het recht voor de prijs op evenredige wijze aan te passen. De prijsherziening zal geschieden volgens de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. 4.2 De prijs is exclusief BTW.

5. Controle - 5.1 De koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. De bewaring van de goederen in afwachting van levering geschiedt op risico van de koper. Indien de levering op willekeurige wijze wordt geweigerd behoudt de verkoper zich het recht voor na 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling en is de koper de prijs van de goederen verschuldigd 5.2 Geen klachten worden meer aanvaard na 8 dagen na de levering of na behandeling ervan per aangetekend schrijven 5.3 Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 2 weken na levering worden gemeld aan de verkoper. 5.4 De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden en strekt niet verder dan de aansprakelijkheid van de leveranciers van de verkoper.

6. Eigendomsoverdracht - 6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting. Indien de koper in gebreke blijft ten aanzien van de verkoper is deze laatste ten allen tijde gerechtigd, zonder enige formaliteit, het geleverde materiaal te demonteren en mee te nemen.

7. Betaling - 7.1 De prijs is, behoudens tegenstrijdige vermeldingen op de factuur, betaalbaar uiterlijk dertig dagen na factuurdatum 7.3 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen voormelde termijn zal het factuurbedrag, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, worden verhoogd met een nalatigheidsintrest van 12% per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 50,00€). 7.4 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar. 7.5 In geval van betwisting kan een factuur enkel schriftelijk en binnen de 8 dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, hierbij dient de datum en de factuurnummer vermeld.

8. Waarborgen - 8.1 De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij elke wijziging aan de juridische toestand van de koper 8.2 De burgerlijke aansprakelijkheid van de verkoper strekt in geen geval verder dan deze van zijn leveranciers, deze is tevens beperkt tot de door de verkoper gesloten verzekering. 8.3 Installatie van zelfbouwsystemen door de koper die niet wordt uitgevoerd conform de schriftelijk voorziene voorschriften opgesteld door de verkoper ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid voor enige schade die uit deze installatie voortvloeit. 8.4 De waarborg voor de geleverde goederen bedraagt 2 jaar vanaf de levering, onder voorbehoud van voldoende toezicht en onderhoud vanwege de koper en met uitsluiting van normale sleet en – afwijkingen tevens toeval en overmacht. De waarborg vervalt ingeval de koper om het even welk werk uitvoert aan de geleverde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Indien de geleverde goederen worden geplaatst door de verkoper neemt deze periode aanvang vanaf de plaatsing. Ingeval levering wordt uitgesteld door de koper neemt de waarborg een aanvang op het moment van de geplande levering. Uit hoofde van voormelde waarborg verbindt de verkoper er zich toe de stukken die door hem als defect worden erkend te vervangen of te herstellen, voor zover bewezen wordt dat het defect werd veroorzaakt door een fout in de stof, de constructie of de montage ingeval deze door de verkoper werd uitgevoerd. De vervangen stukken zijn eigendom van de verkoper. De waarborg is beperkt tot de vervangstukken: vervoerskosten en handwerk zijn ten laste van de koper. De waarborg strekt zich niet uit tot de herstellingen.

9. Controle – 9.1 De installatie van geleverde zelfbouwpakketten moet voldoen aan de wettelijke en de door de elektrische distributienetten bepaalde reglementering. 9.2 De koper staat in voor de controle van de installaties door de bij wet voorziene instanties. 9.3 Afkeuring van de installatie omwille van een te hoge aardingsweerstand is ten laste van de koper gezien deze instaat voor de voorziening van aardingslussen en/of –pinnen.

10. Exoneratie - 10.1 Ingeval de verkoper ingevolge staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor deze te beëindigen zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding. 10.2 De werkzaamheden dienen uiterlijk 6 maanden na ondertekening van de bestelbon aangevat te worden door de koper, op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid van de verkoper. Verlenging kan enkel schriftelijk worden toegestaan. 10.3 Schade aan de goederen voortvloeiend uit weersomstandigheden kan geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid noch vergoeding door de verkoper.

11. Bevoegdheidsbeding & rechtskeuze - 11.1 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd en is enkel het Belgische recht van toepassing – met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 11.2 Alle kosten betreffende gerechtelijke invordering zijn ten laste van de koper, inclusief honoraria.

12. Geldigheid – 12.1 Tenzij anders bepaald, zijn onze offertes slechts geldig gedurende een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan  onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

13. Goederen 13.1 Terugname van goederen dient te gebeuren binnen een termijn van 30 dagen : -voor wat betreft elektriciteitswerken: binnen 30 dagen na keuring door een erkend keurorganisme en voor wat betreft ventilatie- alarminstallaties, camerabewaking en stofzuigsystemen: binnen een termijn van 30 dagen na indienststelling. Na het verstrijken van deze termijn van 30 dagen worden er onder geen enkel beding nog goederen teruggenomen door De Groof Zelfbouw BV. 13.2 De koper verbindt er zich toe alle goederen die betrekking hebben op één van de door hem aangekochte installaties, bij De Groof Zelfbouw BV aan te kopen. 13.3 De koper verbindt er zich toe om alle artikelen opgenomen in één door de  door hem aangekochte installaties binnen een termijn van 12 maanden op te nemen. Te tellen vanaf datum dat de offerte werd goedgekeurd door de koper.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x